Zwroty i reklamacje

Procedura zwrotów

Zwroty

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 100 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy do Sprzedawcy listem poleconym lub w postaci skanu oświadczenia, drogą elektroniczną na adres [email protected], przed upływem tego terminu.
 2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 100 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do Sprzedawcy na adres jego siedziby.
 4. Koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 5. Zwrot uiszczonej przez Klienta (Kupującego) ceny towaru oraz kosztów wysyłki (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 100 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Kompletnego towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje

 

 1. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz, czy dostarczona ilość jest zgodna z ilością zamawianą. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Reklamacje należy składać[email protected]
 3. Składając reklamację należy reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym i oczekiwaniami co do sposobu jej realizacji odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sprzedawca wymienia reklamowany towar na nowy pełnowartościowy., obniży jego cenę, naprawi lub zwróci wartość zakupionego towaru.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy

Adres do obsługi zwrotów i reklamacji:

[email protected]

ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań, Wielkopolskie

 

Gwarancja

Na wszystkie zakupione produkty w sklepie przysługuje minimum 2 lata gwarancji na powstałe wady fabryczne produktu wynikłe w trakcie użytkowania produktu. 

Adres do obsługi Gwarancji:

[email protected]

ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań, Wielkopolskie